+34 93 272 33 11 info@abauding.com

Política de Privadesa

OBJECTE DE  LA POLÍTICA DE PRIVADESA

Aquesta Web és administrada per ABAUDING. El propòsit principal és merament informatiu. Volem que vostè se senti segur en visitar el nostre lloc i ens comprometem a respectar la seva privadesa cada vegada que ho faci.

L’usuari es compromet a no utilitzar cap dels continguts presents a la web d’ABAUDING per realitzar activitats contràries a les lleis, la moral o l’ordre públic i a respectar els copyrights i drets d’autor que hi apareguin.

ABAUDING, S.L. i les companyies relacionades que operen sota la marca ABAUDING informa els Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , la Llei 34/2002.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, ABAUDINGsols recull les dades estrictament necessàries per a oferir els servies derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei. La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment, És per això que  ABAUDING es reserva el dret de modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedeixi als llocs web, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, ABAUDINGanunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica. 

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i, en tot cas, tindran el caràcter de confidencial per al personal d’ABAUDING que gestioni l’esmentada informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

S’informa als Usuaris del lloc  Web, que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades continguts a la present pàgina tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos als diferents llocs web, relatius als serveis prestats per ABAUDING, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular ABAUDING, podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE        ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, respecte les dades recollides en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD); amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 y, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades.

Els drets referits al paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent direcció: 

A LA ATENCIÓN DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD (PROTECCIÓN DE DATOS)
ABAUDING, S.L.
C/ Mallorca, 272 4º 3ª 08037 Barcelona

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà  que quedi constància de la seva recepció a ABAUDING a la direcció indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, el cognom i l’e-mail. Aquesta informació és rebuda per ABAUDING  i mai és venuda, cedida o llogada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. ABAUDING és responsable dels esmentats fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a ABAUDING amb les finalitat de realitzar el manteniment  i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats als llocs web. Si escau, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment perquè ABAUDING pugui fer ús de les seves dades per tal de remetre informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

Introduir les dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal d’aquestes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la https://abauding.com

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix, i llevat que s’hagi informat l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i se n’hagi demanat el consentiment, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a ABAUDING tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les vostres dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos ABAUDING col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als tercers esmentats. ABAUDING no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la prestació del servei. ABAUDING no ven, lloga o cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment, ABAUDING envia un e-mail confirmant la creació del compte acabat de crear per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web. En qualsevol moment es poden donar de baixa enviant un e-mail a info@abauding.com.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als llocs web com l’ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en aquests, seran de responsabilitat exclusiva de qui ho faci. Per tant, l’ús que es pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d’aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els quals seran enterament responsables d’aquest accés i ús correcte. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del propi ABAUDING tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts. ABAUDING no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us comuniquem que el responsable del web on podeu descarregar diferents aplicacions i/o informacions és ABAUDING, C/ Mallorca, 272 4t 3a 08037 Barcelona NIF B- 64949175 amb domini d’Internet https://abauding.com, inscrit al registre corresponent, atenent comunicacions dels usuaris i/o interessats tant a l’espai habilitat a la Web com a info@abauding.com.

C/ Mallorca 272, 4º 3ª – 08037 Barcelona, España
info@abauding.com | +34 93 272 33 11

Abauding Group

ABAUDING és una firma multidisciplinària que ofereix a l’empresa privada i pública serveis d’auditoria i d’assessoria fiscal, laboral, comptable, jurídica i mercantil en tot el territori nacional.